Second Hand Book Listing
Népmüvészet, Néprajz, Népköltészet, Népi építészet, Népmese
Folk Art, Ethongraphy, Folk Tales

Home PageMusic IndexSecond Hand Book IndexNew Book Index
Online OrderingCompany InfoHungarian LinksHome Page

All prices in our catalogues are in Canadian dollars. To order an item please click here.

Author Title Comment Cover Price
Balassa, Iván - Ortutay, Gyula Hungarian Ethnography and Folklore Bp., 1984 Corvina (like new) Hard cover 70.00
Fél, E. - Hofer, T. - Csilléry, K.K. Hungarian Peasant Art (241 illustrations) Bp., 1958 Corvina (good) Hard cover 30.00
Fél, E. - Hofer, T. - Csilléry K.K. Hungarian Peasant Art (241 illustrations) Bp., 1969 Corvina Press (new) Hard cover 40.00
Fél, Edit-Hofer, Tamás Proper Peasants Traditional Life in a Hungarian Village Paperback 25.00
Krisztinkovich, Béla Haban Pottery Bp., 1962 Corvina Hard cover 8.50
Tombor, Ilona Old Hungarian painted woodwork - 15th - 19th Centuries Bp., 1967 Corvina Hard cover 14.90
Viski, Károly Hungarian Peasant Customs (with illustrations) Bp., 1932 Paperback 28.00
Balassa Iván A határainkon túli magyarok néprajza Bp., 1989 Gondolat (jó) Kötött 20.00
Balassa Iván A magyar falvak temetôi (album) Bp., 1989 Kötött 25.00
Banó István (bevezetô, jegyzetek) Baranyai népmesék Bp., 1941 Franklin (kifogástalan állapot!) Kötött 25.00
Bazsa Mári libája - magyar nóták, népdalok USA, 1990 Fûzött 10.00
Beke György Csángó passió - Barangolások a moldvai csángo-magyarok között Bp., 1988 Európa (újszerû) Kötött 17.95
Béres András Arra van egy kôhíd rakva Hortobágyi és hajdúsági pásztortörténetek Kötött 18.90
Bodai József Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántúlon Bp., 1978 Népmûvelési (jó) Fûzött 20.00
Boross Marietta Fonás (illusztrációkkal) Bp., 1962 Képzômûvészeti Alap (jó) Kötött 9.95
Pribojszky Mátyás Citera-iskola kezdôk részére Kaposvár, 1978 Fûzött 10.00
Czagány Lajos A fa díszítô faragása Bp., 1985 Mûszaki Kiadó (újszerû) Fûzött 50.00
Daczó Árpád Csíksomlyó titka - Mária-tisztelet a néphagyományban Csíkszereda, 2009 Pallas-Akadémia (újszerû) Fûzött 30.00
Dobos Ilona Áldozatok (népi visszaemlékezések) Bp., 1981 Kötött 12.00
Dobos Ilona Egy folklórgyûjtô feljegyzései Bp., 1984 Kötött 10.00
Domanovszky György Magyar népi kerámia (fényképekkel, rajzokkal) Bp., 1973 Corvina (újszerû) Kötött 10.00
Dömötör Tekla Magyar népszokások Bp., 1977 Corvina (jó) Kötött 10.00
Dömötör Tekla Naptári ünnepek - Népi színjátszás Bp., 1979 Akadémiai (újszerû) Kötött 25.00
Dömötör János - Tárkány Sz. Ernô Kiss Lajos emlékkönyv (néprajz) Bp., 1983 Hódmezôvásárhely (újszerû) Kötött 20.00
Erdélyi református templomok és tornyok Az 1929-es kolozsvári kiadás utánnyomása Kötött 20.00
Dr. Kicsi Sándor (Szacsvay Imre fotó) Erdélyi utakon 1. - Nagyváradtól a Hargitáig (csodaszép album!) Bp., 1988 Officina Nova (új) Kötött 29.95
Dr. Kicsi Sándor (Szacsvay Imre fotói) Erdélyi utakon 2. - Csíkszék meg Háromszék (csodaszép album!) Bp., 1988 Officina Nova (új) Kötött 29.95
Dr. Kicsi Sándor (Szacsvay Imre fotói) Erdélyi utakon 3. - Brassótól Nagyenyednek (csodaszép album!) Bp., 1989 Officina Nova (új) Kötött 29.95
Faragó J.-Nagy J. Kalotaszegi magyar népviselet (gazdag képanyaggal) Bukarest, 1977 Fûzött 15.00
Fazekasság (Népmûvészet sorozat) Bp., 1961 Kötött 10.00
Fél Edit Magyar népi vászonhímzések (fényképekkel, rajzokkal) Bp., 1976 Corvina (újszerû) Kötött 15.00
Fél Edit Népviselet (Népmûvészet) Bp., 1962 Képzômûvészeti (jó) Kötött 20.00
Feliratos falvédôk (gazdag képanyaggal) Bp., 1987 Fûzött 8.00
Ferenczy Ferenc Magyaros ifjúsági ruhák (rajzokkal, leírásokkal) Bp., 1935 Fûzött 10.00
Gyönyörû Bán Kata - Régi magyar népballadák Kolozsvár, 1973 Fûzött 10.00
Kallós Zoltán Balladák könyve (Dedikált!) Erdélyi és moldvai magyar népballadák Kötött 19.90
Kocsi Marta / Csomor Lajos Korondi székely fazekasság (a falurol, mesterseg, fogasok, titkok) Bp., 1980 Népmûvelési Fûzött 20.00
Kocsi Marta / Csomor Lajos Korondi székely fazekasság (a faluról, mesterség, titkok) Bp., 1980 Népmûvelési Fûzött 15.00
Kóka Rozália (Horóczy Margit rajzai) Egy asszon két vétkecskéje - 33 bukovinai szerelmes történet Bp., 1989 Ötlet (jó) Fûzött 14.00
Korniss Péter Elindultam világ útján Magyar népszokások (fotóalbum) Kötött 15.00
Kós Károly Eszköz, munka, néphagyomány (a munka néprajza) Kriterion, 1979 (jó) Kötött 25.00
Dr.Kós Károly Kászoni székely népmûvészet Bukarest, 1972 Kriterion Kötött 24.95
Kós Károly Kis-küküllô vidéki magyar népmûvészet Bukarest, 1978 Kriterion (jó) Kötött 15.00
Kós Karoly Moldvai csango nepmuveszet Bukarest, 1981 Kriterion (jó) Kötött 30.00
Kós Károly Népélet és néphagyomány (10 néprajzi tanulmány) Bukarest, 1972 Kriterion Kötött 20.00
Kós Károly Tájak, falvak, hagyományok Erdélyi körkép Kötött 15.00
Sas Péter (szerk.) Kós Károly képeskönyv Bp., 1988 Múzsák (újszerû) Fûzött 17.00
Kósa László / Filep Antal A magyar nép táji-történeti tagolódása Bp., 1978 Akadémia - Néprajzi Tanulmányok Fûzött 15.00
Kósa László Apáról fiúra - Néprajzi kalauz (rendkívül gazdag képanyaggal!) Bp., 1975 Móra (jó) Kötött 29.85
Kresz Mária Népi szûcsmunka (Dedikált példány) Bp., 1979 Corvina (jó) Kötött 19.95
Kriza János Vadrózsák - Kriza János székely népköltési gyûjteménye Bukarest, 1975 Kriterion (jó) Kötött 12.00
Lányi Á., Martin Gyo., Pesovár E. A körverbunk (Története, típusa és rokonsága) Bp., 1983 Zenemûkiadó (jó) Fûzött 30.00
Lányi Ágoston Néptáncolvasókönyv (népzene, néptánc, táncház) Bp., 1980 Zenemûkiadó (jó) Fûzött 17.00
Lelkes Lajos (szerk.) Magyar néptánchagyományok (Andrásfalvy, Pesovár stb. tanulmányok) Bp., 1980 Zenemûkiadó (jó) Kötött 60.00
Lengyel Györgyi Faragás (Népmûvészet) Bp., 1961 Képzômûvészeti (jó) Kötött 25.00
Lengyel Györgyi Nagyanyáink öröksége (a magyar népi hímzés kincsestára!) Bp., 1986 Kossuth (újszerû) Kötött 45.00
Lengyel Györgyi Népi kézimunkák (Több mint 150 kézimunka fotó és mintarajz) Bp, 1978 Kossuth (jó) Kötött 19.95
Luby Margit Bábalelte babona - Magyar falusi hiedelmek Bp., 1983 Helikon (új állapot) Kötött 12.00
Magyar Néprajz V. - Népköltészet Bp., 1988 Kötött 15.00
Czakó Elemér-Györgyi Kálmán A magyaros izlés - díszítô hagyományaink albuma Bp., 1930 Kötött 40.00
Manga János Magyar pásztorfaragások Bp.,1976 Corvina (újszerû) Kötött 10.00
Martin György A magyar nép táncai (gazdag képanyaggal, kottákkal) Bp., 1974 Corvina (jó) Kötött 15.00
Martin György A magyar körtánc és európai rokonsága Bp., 1979 Akadémia (jó) Kötött 25.00
Márton Erzsébet (szerk.) Kézimunka (népi és polgári hímzésminták, színes fotókkal) Bp., 1996 Pallas Stúdió (újszerû) Kötött 29.95
Messzi népek magyar kutatói I-II Bp., 1978 Kötött 18.00
Mikecs László Csángók (térképmelléklettel) Bp., 1989 Bolyai Akadémia (jó) Kötött 20.00
Molnár István Koreográfiák (Nagykónyi verbunk, Huszárverbunk, Karcsai csárdás... Bp., 1983 Múzsák (jó) Fûzött 15.00
Molnár István Magyar tánctanulási rendszerem I-III. (Néptáncosok könyvtára) Bp., 1983 Múzsák (jó) Fûzött 39.95
Nagy Dezsô Magyar munkásfolklór (munkás -néphit, -népszokások, -vallás...) Bp., 1987 Gondolat (újszerû) Fûzött 15.00
Nagy Olga (gyûjtötte, szerkesztette) Széki népmesék Bukarest, 1976 Kriterion (jó) Kötött 22.00
Nagy Olga Hôsök, csalókák, ördögök (esszé a népmesérôl) Bp., 1974 Kriterion (jó) Kötött 25.00
Németh Pálné Sárközi, sióagárdi, Kapos menti hímzések (minták, leírások) Bp., 1981 Minerva (jó) Fûzött 29.99
Novák Ferenc Koreográfiák (Néptáncosok könyvtára) Bp., 1988 Múzsák (jó) Fûzött 20.00
Novák László Ferenc Fejfa monográfia - Monography of wooden grave post (magyar/angol!) Bp., 2005 Arany János Múzeum (újszerû) Kötött 45.00
Olasz Ferenc-Kós Károly Fejfák (album) Bp., 1989 Kötött 15.00
Olasz Ferenc Mindörökké (régi temetôk fotói) Bp., 1987 Kötött 15.00
Orban Balázs A Székelyföld leírása I-II. (hasonmás kiadás) Bp., 1991 Babits-Magyar Amerikai Kiadó (jó) Kötött 85.00
Ortutay Gyula Kis magyar néprajz Bp., 1966 Gondolat (jó) Kötött 18.00
Ortutay Gyula Kis magyar néprajz Bp., 1958 Bibliotheca Kiadó (jó) Kötött 15.00
Ott, ahol zúg a négy folyó...-Kovács Marika énekel MK 10.00
Pásztormûvészet (Népmûvészet sorozat) Bp., 1961 Kötött 10.00
Pesovár Ferenc A juhait keresô pásztor (Fejér megyei néptáncok) Székesfehérvár, 1983 (jó) Kötött 20.00
Platthy György / Dr. Rónai Béla Népmûvészet Bp., 1978 Tankönyvkiadó Kötött 25.00
Sáfrány Zsuzsanna Régi szûcsrajzok Bp., 1996 Magyar Néprajzi Múzeum (új) Fûzött 45.00
Bura László gyûjtése Szatmári népballadák Bukarest, 1978 Kriterion (újszerû) Kötött 15.00
Szomjas-Schiffert György Hajnal vagyon, szép piros...(énekes várvirrasztók és órakiáltók) Kriterion, 1972 Kötött 12.00
Tompa Béláné Palóc hímzések (mintákkal, leírásokkal) Bp., 1979 Minerva (jó) Fûzött 29.99
Tóth János Az ôrségek népi építészete Bp., 1971 Mûszaki Kiadó (jó) Kötött 25.00
Új guzsalyam mellett (moldvai népdalok, balladák) Bukarest, 1973 Kötött 15.00
Ujváry Zoltán Menyecske a kemencében (palóc adomák) Bp., 1987 Kötött 12.00
Várady Péter, Borbély Anikó Kalotaszeg - Felszeg (Album, csodaszép képanyaggal) Bp., 1989 Zrínyi (jó) Kötött 25.00
Varga Marianna Régi turai hímzések - Hímzéssel díszített textilek (mintákkal) Bp., 1982 Múzsák (jó) Fûzött 25.00
Vasas Samu-Salamon Anikó Kalotaszegi ünnepek (népmûvészet, néphagyomány) Bp., 1986 Gondolat (újszerû) Kötött 25.00
Végh Antal Erdôháton, Nyíren A Nyírségrôl, a nyírségi emberekrôl Kötött 14.90
Végh Olivér A kalotaszegi fazekasság (album) Bp., 1977 Kötött 10.00

E-mail address: info@pannonia.ca
Phone number: (416) 966-5156


Last updated on: 19.03.26
© Copyright 1957-2007 by Pannonia Books Ltd., All Rights Reserved.